Chính trị - Xã hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bầu cử tại huyện An Lão, Hải Phòng