Kinh tế

Đề xuất giảm tiền điện và chuyển đổi giá điện cho khách hàng