Chính trị - Xã hội

Đến 16 giờ ngày 23-5, gần 97% cử tri Đà Nẵng đã đi bầu cử