Chính trị - Xã hội

Diễn tập quy trình phòng, chống Covid-19 phục vụ bầu cử tại khu cách ly tập trung