Chính trị - Xã hội

Hơn 81% cử tri Đà Nẵng đã đi bầu cử trong buổi sáng 23-5