Chính trị - Xã hội

Nắng nóng trên diện rộng còn kéo dài