Kinh tế

Nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ ổn định lên tích cực