Chính trị - Xã hội

Quốc hội khóa mới cần có giải pháp ổn định phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm cho người dân