Chính trị - Xã hội

Thi đua sáng tạo kỹ thuật trong lực lượng vũ trang thành phố