Chính trị - Xã hội

Mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử đã hoàn tất