Chính trị - Xã hội

Tạo điều kiện thuận lợi để cử tri đi bầu cử bảo đảm chất lượng và số lượng