Y tế - Sức khỏe

Thiết lập vùng cách ly y tế toàn thành phố Hà Tĩnh kể từ 12 giờ ngày 8-6